Lilypie Second Birthday tickers یاد ایام می کنیم - لبخند رهام

یاد ایام می کنیم

نویسنده: من
نظرات: 6

 سلام 

امروز هوس کردم از چند ماه گذشته یه یادی بکنم. 

این عکس مربوط به چند روزه گی رهام نفسه:

 

 

این عکس و پایینی از ۵ ماهگیشه، تپل تر که بود بچم!

 

 ای جووووووووونم. دو ماه دیگه مامانی تا جشنت مونده.