Lilypie Second Birthday tickers من مادرم... - لبخند رهام

من مادرم...

من مـادرم...

نه ماه!

نه روز!!
نه ساعت!!!
من همه ی لحظه ها را درد کشیدم
در آبستن ِ حادثه ها
تا تو
هر روز و هر شب
وقت و بی وقت
تولدت را
در فراوانی ِ 
نقطه چین های باورم
به عزا بنشینی
ای مولود زود رس
ای شعر
نطفه هایتان
از بستر ِ کدامین شب
بسته شده
که اینگونه تلخید!!!
من جهنمی زیر پایم می جوشد
من مادرم! 
این شعر رو از وبلاگ دوست عزیزم یک زن آوردم.